<progress id="ecxxo"></progress>
  <dd id="ecxxo"><big id="ecxxo"></big></dd>
 1. <optgroup id="ecxxo"><menu id="ecxxo"></menu></optgroup>
   1. 首页 > 3D论坛 > 工业设计 > CAD怎么将图形从一张图纸复制到另一张图纸中?有时复制粘贴不了是怎么回事?

    CAD怎么将图形从一张图纸复制到另一张图纸中?有时复制粘贴不了是怎么回事?

    作者 正文
    e*****2
    发表时间:2015-07-22 10:42:35

     最近发现访问我博客的很多人是搜索的是这个问题,他们最终看了我的“CAD将图形从一张图纸复制到另一张图纸后图形发生了变化怎么办?”,但我感觉那篇文章好像讲的不是他们想了解的问题。


     不知道这篇文章是不是他们想了解的内容,我总怕很多人看后会有上当受骗的感觉。那就再写篇文章来解释一下这个问题吧。


     CAD和我们用的WORD、EXCEL类似,选择图形后,按CTRL+C就可以将图形复制到剪贴版,然后用CTRL+V就可以粘贴到其他图纸中。我想为什么会有这么多人问这个问题呢?我想可能有两方面原因:


    原因一:在AutoCAD中切换文档比较麻烦,有些人不知道如何同时打开两个文件并切换文档,有这种问题的应该是初学者。


     AutoCAD切换文档确实有点麻烦,2009以下版本或2009以上版本使用经典界面的,直接在“窗口”菜单下就可以切换打开的图纸。如果用2009以上版本,而且用的是Ribbon界面,窗口切换还真有点不好找。在“视图”选项卡的右侧,可以看到一个“切换窗口”的,点下面向下的箭头就可以切换文件。


     除了切换文件外,在“窗口”菜单中或“视图”选项卡,你也可以选择将不同文件窗口进行平铺或叠放,点击不同窗口就可以切换到不同的文件,这种方式在复制粘贴图形时也挺方便。实际上每个文件窗口右上角都有最大化、层叠、最小化按钮,也可以用于切换文件。


     具体采用哪种方式就看你的习惯了。


     如果使用浩辰CAD等国产软件就简单多了,这些软件都提供了一个文件标签栏,打开文件都会在标签栏上显示文件名,点文件名就可以切换文档,这一点倒是比AutoCAD方便多了。AUTOCAD 2014现在也加上了文件标签栏,估计是觉得国产CAD加的这个功能不错吧!


    复制图纸的基本操作如下:


     1、打开两张图纸。


     2、在一张图纸中选中要复制的图形后,按CTRL+C(菜单:编辑》复制)。


     如果有特殊要求,可以在编辑菜单中选择“带基点复制”(CTRL+SHIFT+C),这种方式可以设置一个定位点,方便粘贴图形时定位。CTRL+C复制时,默认会以选择图形的左下角点为粘贴时的定位点。


     3、用刚才介绍的方法切换到另一张图纸。


     4、按CTRl+V,按提示定位插入点,图纸就会复制到当前图中。


     如果有特殊要求,希望将图形转帖到与原始图纸相同的坐标,可以在“编辑”菜单里选择“粘贴到原坐标”命令?;箍梢越粗频耐夹握程椋–trl+Shift+V)。


     ?。ㄈ绻褂肦ibbon界面,在“常用”选项卡的最右侧,有粘贴按钮,下拉箭头中有各个选项)。

     

    原因二:操作都会,但有些图形就是粘贴不了。


     复制粘贴不成功我遇到的情况有两种:


    一种是图形特殊或有错误。


     有些专业软件生成的自定义对象由于没有相应的插件,会显示为代理实体,当复制这些图形时,CAD会提示“无法复制到剪贴版”,这种情况需要CAD安装原始的专业软件或插件才能复制粘贴,或者让有插件的人将这些图形分解成常规的CAD数据。


     还有一些图形中有错误数据,这些数据有可能是CAD自己产生的,也有可能是在从别的CAD或其他软件转换数据时产生的,这种情况可以尝试用CAD修复(recover,菜单:文件》绘图实用程序》修复)打开图纸,尝试修复错误后再试试。


    二是临时文件保存路径设置错误。


     在复制(CTRL+C)图形,CAD通?;嵘梢桓隽偈蔽募?,这个文件就保存在CAD设置的临时文件路径(输入OP,在选项对话框中可以找到这个路径)下,如果这个路径为空,或者设置的路径不可写,也会影响复制粘贴。AutoCAD高版本设置了防范错误,删除此路径时会自动设置为操作系统的临时路径,但其他CAD可能没有类似防范错误,如果出现简单图形都无法复制粘贴时,不妨检查一下这个路径。

     

     利用复制粘贴,不仅可以在CAD中将图形从一张图纸复制到另一张图纸,还可以粘贴到WORD\EXCEL里作为OLE对象,在WORD、EXCEL中双击图形就可以返回到CAD中进行修改,很多制造业单位都在WORD或EXCEL中保存图纸。


     当然反过来,从WORD和EXCEL也可以将文字和表格复制粘贴到CAD中,默认也是OLE对象,双击可以返回到WORD/EXCEL中编辑,当然也可以“选择性粘贴”,将WORD文字和EXCEL表格粘贴为CAD图形。


    发表评论
    10bet_10BET_十博 {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}|